Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy je zajišťován v pracovní dny od 07:00 do 16:30 hod. Provoz třídy „Motýlků“ je od 07:00 do 15:00 hod. Provoz třídy „Berušek“ je od 08:00 do 16:30 hod. Všechny děti se v ranních hodinách scházejí od 07:00 do 08:00 hod. ve třídě „Motýlků“  a v odpoledních hodinách se od 15:00 do 16:30 hod. rozcházejí ze třídy „Berušek“. Budova mateřské školy se z bezpečnostního důvodu zamyká od 08:30 do 12:30 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.

Úplata za předškolní vzdělávání a stravné

Výše úplaty je stanovena ředitelkou mateřské školy podle § 123 zákona 561/2004 Sb.,
a § 6 vyhlášky 14/2005 Sb. vždy na období jednoho školního roku. Úplata za předškolní vzdělávání je pro školním roce 2017/2018 stanovena na 616 Kč měsíčně.

Informace o stravném jsou vyvěšeny na informativní nástěnce u šatny. Platbu za stravné je potřeba uhradit vždy do 15. dne každého měsíce společně s úplatou za předškolní vzdělávání. Stravné se vyúčtovává dvakrát ročně.

Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání a záloha stravného se provádí bankovním převodem na účet číslo 000000-2505199309/0800 pod přiděleným variabilním symbolem do 15. dne kalendářního měsíce. Povinností rodičů je kontrolovat, zda mají úplatu za předškolní vzdělávání a zálohu na stravné řádně uhrazeny. Otázky týkající se úplaty za předškolní vzdělávání a stravování projednává zákonný zástupce s ředitelkou nebo pověřenou učitelkou mateřské školy.

Omlouvání dětí

Zákonní zástupci dítěte včas oznamují mateřské škole nepřítomnost dítěte. Jestliže není nepřítomnost dítěte předem známa, tak dítě omluví nejpozději do 08:00 hod. dne, kdy nebude do mateřské školy přivedeno. Nepřítomnost dítěte lze oznámit osobně, telefonicky nebo textovou zprávou. Při omluvené nepřítomnosti je automaticky odhlášena strava a při neomluvené nepřítomnosti strava odhlášena není.

Denní režim mateřské školy

7:00-8:30 scházení dětí, volná hra, individuální práce s dětmi
8:30–9:00 komunitní kruh, pohybové činnosti, hudební činnosti, logopedické činnosti
9:00–9:15 hygiena, přesnídávka
9:15–10:00 vzdělávací činnosti dle tematického bloku – frontální, skupinové, individuální
10:00–12:00 pobyt venku (pobyt na zahradě, vycházky po okolí, vycházka do lesa)
12:00–12:30 osobní hygiena, oběd
12:30–13:00 odchod dětí, příprava na odpočinek, klidové činnosti
13:00–14:30 poslech pohádky, odpočinek na lůžku, klidové činnosti  
14:30–15:00 hygiena, svačina
15:00–16:30 volná hra, individuální práce s dětmi, pobyt na zahradě, odchod dětí